Có 1 kết quả:

thuần nhất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ có một, không thay đổi, lẫn lộn cái khác.

Một số bài thơ có sử dụng