Có 1 kết quả:

chung quy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kết cục. ☆Tương tự: "chung cục" 終局.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sau rốt. Cũng như Chung cục.

Một số bài thơ có sử dụng