Có 1 kết quả:

ráng hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ sông Ngân hà trên trời.

Một số bài thơ có sử dụng