Có 1 kết quả:

ráng thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc đỏ xanh pha trộn.