Có 1 kết quả:

miên viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi.