Có 1 kết quả:

chuy y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lụa đen — Áo đạo sĩ thời xưa mặc.

Một số bài thơ có sử dụng