Có 1 kết quả:

tung thâm

1/1

tung thâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh thọc sâu, đánh tung thâm