Có 1 kết quả:

văn nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được nghe nói tới nhiều. Người nổi tiếng có danh vọng.

Một số bài thơ có sử dụng