Có 1 kết quả:

liên ngâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp nhau lại cùng đọc thơ. Bản dịch của Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Liên ngâm đối ẩm đòi phen, Cùng chàng lại kết mối duyên đến già «.