Có 1 kết quả:

thanh thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm địa vị — Tiếng tăm bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng