Có 1 kết quả:

thanh sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giọnghát và vẻ đẹp ( nói về ca kỉ ).

Một số bài thơ có sử dụng