Có 1 kết quả:

bối bao

1/1

bối bao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái ba-lô