Có 1 kết quả:

bào tử trùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một loại nguyên sinh đông vật, hình trứng hoặc dài, ngoài có màng mỏng, kí sinh động vật gây bệnh như trùng sốt rét chẳng hạn.