Có 1 kết quả:

cước tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dấu chân đi.
2. Dấu vết của tiền nhân.