Có 1 kết quả:

đán trung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận trong bụng, chỗ trống, không có gì, ở hai bên, dưới sườn — Một âm khác là Chiên.