Có 1 kết quả:

thần tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề tôi và con. Cũng chỉ bổn phận thờ vua và thờ cha mẹ. Truyện Nhị độ mai : » Đạo làm thần tử dám hầu tự chuyên «.

Một số bài thơ có sử dụng