Có 1 kết quả:

tự hành

1/1

tự hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tự mình làm
2. tự hành

Một số bài thơ có sử dụng