Có 1 kết quả:

cử hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đem việc ra mà làm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem việc ra mà làm.