Có 1 kết quả:

cử đỉnh bạt sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhấc vạc nhổ núi. Hình dung sức mạnh phi thường.