Có 1 kết quả:

cựu triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời vua cũ. Đời trước.