Có 1 kết quả:

lương tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng giỏi cầm quân.

Một số bài thơ có sử dụng