Có 1 kết quả:

cẩu an

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cẩu thả thâu an, yên thân tạm bợ qua ngày.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cốt được yên thân thì thôi.