Có 1 kết quả:

thảo dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cánh đồng cỏ. Chỉ nơi quê mùa. Vẻ quê mùa.

Một số bài thơ có sử dụng