Có 1 kết quả:

vạn vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn cõi. Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái: » … Vạn vũ được nhờ ca hữu tượng «.

Một số bài thơ có sử dụng