Có 1 kết quả:

vạn bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung mọi quốc gia trên thế giới.

Một số bài thơ có sử dụng