Có 1 kết quả:

bạc thần khinh ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mỏng môi hay nói càn.