Có 1 kết quả:

bạc kĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài mọn, nghề mọn, tài năng thô thiển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài mọn, nghề mọn.