Có 1 kết quả:

xử sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét mà đối phó với việc xảy tới.

Một số bài thơ có sử dụng