Có 1 kết quả:

phụ thiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài ve sầu mình ngắn.