Có 1 kết quả:

cù lộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đường lớn thông thương các ngả.
2. Đường rẽ. ☆Tương tự: "kì lộ" 歧路.

Một số bài thơ có sử dụng