Có 1 kết quả:

ý cẩm hồi hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặc áo gấm về làng. Chỉ người thi đậu vinh quy.
2. Cũng chỉ người đi làm ăn xa chờ lúc giàu sang mới về quê.