Có 1 kết quả:

ý cẩm hoàn hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặc áo gấm về làng. Nghĩa bóng: Thành đạt vinh quy.