Có 1 kết quả:

biểu lộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bày ra ngoài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày ra ngoài.