Có 1 kết quả:

suy đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút dần tới sụp đổ.