Có 1 kết quả:

suy tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút dở xấu.