Có 1 kết quả:

suy vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút kém cỏi.