Có 1 kết quả:

suy tổn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút hao hụt đi. Sút kém.

Một số bài thơ có sử dụng