Có 1 kết quả:

suy thịnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút và hưng thịnh. Chỉ sự thay đổi ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng