Có 1 kết quả:

suy di

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi mà sa sút đi.