Có 1 kết quả:

suy thoái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút, thụt lùi. Sút kém.