Có 1 kết quả:

suy thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân xác yếu đi.