Có 1 kết quả:

cừu mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo cừu và ngựa, chỉ cảnh phú quý.

Một số bài thơ có sử dụng