Có 1 kết quả:

phức bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản nhì. Như Phó bản 副本.