Có 1 kết quả:

bao y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái áo rộng, áo thụng. Cái áo nhà vua ban cho để tỏ sự khen thưởng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo rộng, áo thụng — Cái áo nhà vua ban cho để tỏ sự khen thưởng.

Một số bài thơ có sử dụng