Có 1 kết quả:

bao y bác đái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áo rộng đai lớn, là trang phục của nhà nho thời xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo rộng đai lớn, là những đồ trang phục của nhà nho thời xưa, chỉ những người nho sĩ phong lưu.