Có 1 kết quả:

giác quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các bộ phận thân thể giúp ta nhận biết về bên ngoài ( như tai, mắt… ).