Có 1 kết quả:

ngôn hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói và việc làm.

Một số bài thơ có sử dụng