Có 1 kết quả:

cật triêu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáng mai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng mai.