Có 1 kết quả:

thỉnh an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi thăm xem có được yên ổn không. Truyện Hoa Tiên : » Thỉnh an vào trước nhà trong «.

Một số bài thơ có sử dụng