Có 1 kết quả:

hài thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một trong lục thư của Trung Hoa, tức là theo cách đọc mà viết thành chữ. Cũng gọi là Hình thanh.